Gezinshulp - kostprijs

Taken              Doelgroep               Kostprijs               Werkwijze              Uurregeling

Kostprijs

U betaalt een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg en/ of poetshulp. In geval van gezinszorg is het berekeningssysteem hetzelfde voor alle diensten. Deze tarieven zijn vastgelegd door de Vlaamse Gemeenschap.

De gebruikersbijdrage wordt berekend op basis van het inkomen, de gezinssituatie en de zorgintensiteit van de gebruiker. Er wordt rekening gehouden met alle inkomsten van de persoon waarvoor de gezinszorg wordt gevraagd. Ook alle inkomsten van de andere personen die met hem samenleven in dezelfde woning en die behoren tot dezelfde generatie, worden in rekening gebracht.

Het gaat hierbij onder andere om de volgende soorten van inkomsten:

  • beroepsinkomsten
  • inkomsten uit onroerende goederen
  • sociale uitkeringen (alle soorten van vervangingsinkomens en sociale tegemoetkomingen).

Voor alle inkomsten wordt berekend hoeveel het gemiddelde op maandbasis bedraagt.

Het begeleidend personeel van de dienst thuiszorg vraagt u een aantal documenten die nodig zijn om de hoogte van zijn inkomen te bepalen, zoals een pensioenstrookje, een rekeninguittreksel, het aanslagbiljet van de belastingen. Van deze documenten wordt een kopie gemaakt dat als bewijsstuk bij uw dossier wordt gevoegd.

De bijdrage wordt berekend op basis van de effectief gepresteerde uren. Minstens één keer per jaar wordt de financiële bijdrage herzien op basis van het sociaal onderzoek.

Indien u de verzorgende boodschappen laat doen met diens eigen wagen, aanvaardt u de richtlijnen toepast betreffende de jaarlijkse aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. Op 1 juli 2014 werd deze vastgesteld op € 0,34 per kilometer.