Bijzonder comité voor de sociale dienst - bevoegdheden

De raad voor maatschappelijk welzijn richt in zijn midden een bijzonder comité voor de sociale dienst op. Het bijzonder comité voor de sociale dienst oefent de bevoegdheden uit die haar krachtens een besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn worden toevertrouwd.

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert volgende bevoegdheden aan het bijzonder comité voor de sociale dienst:

1. beslissingen met betrekking tot de toekenning van individuele maatschappelijke dienstverlening en verhaal, genomen met toepassing van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun

2. bekrachtiging van dringende hulpverlening met toepassing van artikel 58 van het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

3. beslissingen met betrekking tot het afleveren of intrekken van betalingsverbintenissen in rustoorden

4. het vaststellen en herzien van onderhoudsplicht

5. beslissingen met betrekking tot opnames en ontslagen in de bejaardenwoningen ‘Kleyn Veld’

6. beslissingen met betrekking tot de toekenning en stopzetting van thuiszorg.

Maatschappelijke zetel OCMW Boortmeerbeek
Pastorijstraat 2
3190 Boortmeerbeek
België